» Regulamin

Kontakt

 • Kontakt, Zamówienia,
  Janar Bis Sp. Z O.O.
  Kościelniki Dolne 20
  59-800 Lubań

  tel. 606 328 394
  email:janarbis@o2.pl
  email:biuro@janarbis24.pl

  Zapraszamy do kontaktu!
  NIP: 6131564829
 • E-mail:biuro@janarbis24.pl
 • Telefon606 328 394
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 16.00, Sobota i niedziela nieczynne!

Regulamin


Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.janarluban.pl

prowadzony jest przez firmę : PRZEDSIĘBIORSTWO JANAR (NIP: 6130002489, REGON: 230020651)

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                               

                                                           DEFINICJE

 

 REGULAMIN –  niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

 KLIENT –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  składająca

zamówienie w sklepie internetowym.

KONSUMENT  – każda osoba fizyczna, co do której zastosowanie ma ustawa z dnia 30

maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

PRODUKT   - węgiel oferowany do sprzedaży  dostępny w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

FORMULARZ REJESTRACJI –    dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA   – oświadczenie woli Kupującego, określające w szczególności rodzaj

i ilość oraz wartość zamawianego towaru.

UMOWA SPRZEDAŻY –  umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

FIRMA KURIERSKA  –  podmiot realizujący zlecony transport węgla.

USŁUGA ELEKTRONICZNA  – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

                                  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień.

Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych oraz poprawy danych.

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które

określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.

U. z 2016, poz. 922) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia  świadczone  nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć konto.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr  Usługodawcy oraz osób trzecich.

                                                                 

                                                                            PŁATNOŚCI

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego zawiera podatki, z wyjątkiem podatku akcyzowego

Kupujący jest zobowiązany zapłacić łączną kwotę w wysokości podanej w sklepie w złotych polskich przelewem tradycyjnym na wskazany numer rachunku bankowego (przedpłata)

Nr. konta Bank Zachodni BZWBK  50 1090 1955 0000 0005 2000 2990

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Realizacja zamówienia w momencie zaksięgowania środków.

Do każdej przesyłki wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

Kupujący, w przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego zobowiązany jest do

złożenia w zamówieniu oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe będą

przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy (zgodnie z art.

31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U.

z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.) (zwana dalej „Ustawą”)

W przypadku użycia przez Kupującego wyrobów węglowych do celów innych niż

uprawniające do zwolnienia z akcyzy, Kupujący będzie zobowiązany do obliczenia

i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach przewidzianych w Ustawie.

                                                                 

                                                                        DOSTAWA

Towar dostarczany jest na paletach o wymiarach 120x100x180 (40 worków po 25kg łącznie 1tona)

Planowany termin realizacji oraz dostawy wynosi od 2-7 dni roboczych.

Dostarczamy towar od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Palety - cena wliczona jest w wartość towaru. Paleta nie podlega zwrotowi.

W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

Kurierzy dokonają u Państwa rozładunku zakupionego u nas towaru przy pomocy samochodu wyposażonego w windę

Do miejsca wydania towaru musi prowadzić droga utwardzona,  umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd oraz rozładunek samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Kurier nie wnosi opału do piwnicy ani garażu oraz do żadnych pomieszczeń gospodarczych.

Kupujący zobowiązany jest do obecności pod wskazanym adresem w uzgodnionym

terminie doręczenia Towaru.

                                                                    REKLAMACJE

 

 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

W momencie dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, Kupujący powinien

sprawdzić stan przesyłki oraz czy dostarczone ilości worków są zgodne z ilością

zamawianą.

Reklamację należy zgłosić pisemnie, podając powód reklamowania Towaru.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta

-  pisemnie na adres: ul. Torowa 1a, 59-800 Lubań

-  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@janarluban.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

                                                                 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi na podstawie ustawy

z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.)

 

W przypadku odstąpienia od umowy Klient  ma  obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Zwrot środków pieniężnych  nastąpi przelewem na rachunek bankowy konsumenta.

 

                                                                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu.

Opisy Towaru i jego zdjęcia są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.

 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.


Przejdź do strony głównej